شعرسفارشی سالگرد ازدواج

تابلوشعر سالگرد ازدواج

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
اولین سالگرد ازدواج-عاشقانه- جادوی نگاه، امید به تدوام زندگی مشترک
تعداد ابیات:
4 بیت
سایز شاسی:
200cm-100cm
نوع چاپ:
لیزری
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ CMYK
متن شعر:

... گر هر چه بياموختم از چشم تو آموخت
پروانه در آتش شد و اسرار نهان سوخت
يکسال دگر رفت از اين وصل شب افروز
از هرچه برفته است فقط عاشقي آموز
من در پس اين سال به اميد تو هستم
صد سال دگر باز رود عاشق و مستم
بي پرده بگويم همه شب ياد من است عشق
جادوي نگاهت همه بنياد من است عشق
........