شعر تولد پیام

شعر تولد پیام

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
تولد پیام 6 دی-از طرف ریحانه-عاشقانه
تعداد ابیات:
5بیت
فایل صدا:


فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

.... عشق من، همدم من، یاور دلداده، سلام
کام تو خوش شود این لحظه و صد لحظه مدام
نو رسیدی و چنان گل شدی و گلشن من
عطر ریحانه شدی وه که خوش آیی به مشام
ششم دی شد و میلاد تو در فصل شتاء
شود فرخنده چنین روز و چنان روز به کام
خیر مقدم قدمت باد در این روز سپید
چه خوش این روز مزین شده با نام پیام
بودنت معجزه‌ی مستی و صد عاشقی است
صد غزل گم‌شده در وصف تو و مستی جام .....

سفارش دهنده:
ریحانه
نظر او درباره تابلوشعر:

سلام و تشکر. شعر قشنگی شد خیلی سپاسگزارم