تابلو شعر تبریک سال نو

تابلو شعر تبریک سال نو

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر :
رنگ: فیروزه ای -حیوان: سگ- گُل: همیشه بهار - درخت: گیلاس- رایحه: حنا - گیاه: مرزنگوش- ادویه: میخک- فلز: سرب- عدد شانس: ۹ - آلت موسیقی: گیتار- بهترین جفت: خرگوش و...
تعداد ابیات:
9 بیت به مناسبت عدد شانس 9
سایز شاسی:
به وسعت تمام سرزمین آریایی ایران
نوع چاپ:
نوروز
رنگ بندی چاپ:
گلهای همیشه بهار

متن شعر:

....
سال نو آید و فرخنده ترا لحظه نو
تو در این حال دل انگیز دگر کهنه مشو
عدد شانس تو نُه بوده در این فصل بهار
همه غم های درونت به فراموشی سپار
فلز سرب و گیاه ات همه مرزنگوش است
بهترین جفت در این سال که خود خرگوش است
سگ در این سال نشان داده وفا هست هنوز
بی وفا در دل و جان سوزد از آن آتش و سوز
گر امیدی به دلت نیست تو افسرده مشو
که گل از نو بشکفت و همه پژمرده مشو
میخک آن ادویه سال و درخت ات گیلاس
قدر با هم شدن و دیدن یاران بشناس
ساز گیتار و نوای خوش دلدادگی است
هرچه آید نفسی از دم این زندگی است
تا توانی تو پلی ساز از آن جنس طلا
به سر و روی بکش رایحه از عطر حنا
تو در این حال دل انگیز دگر کهنه مشو
نود و هفت بیامد چه خوش است تازه شدن
بر سر سوسن و سنبل قدحی باده بزن

.....

سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این مثنوی، تبریک خود را به تمامی مردم پاک و شعردوست ایران زمین شادباش گفته باشیم


error: Alert: Content is protected !!