شعر کرونا

شعر کرونا

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر :
سال نو- کرونا.
تعداد ابیات:
۴ بیت
سایز شاسی:
به وسعت آسمان
نوع چاپ:
همیشه لاجوردی
رنگ بندی چاپ:
سپیدی برف و سرخی خون
متن شعر:

...

سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این مصرع تغییر سال ۱۳۹۹ بدون درد و بیماری به اتمام برسد
به سفارش شاعران شعرساز