شعر تبریک سال نو کرونایی شعرساز

شعر تبریک سال نو کرونایی شعرساز

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر :
سال نو- کرونا.
تعداد ابیات:
۴ بیت
سایز شاسی:
به وسعت آسمان
نوع چاپ:
همیشه لاجوردی
رنگ بندی چاپ:
سپیدی برف و سرخی خون
متن شعر:

... نوبهار است در آن کوش که منزل باشی
بهتر آن است که در خانه تو خوشدل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
مرو هر سو تو که با خودرو و این اهل و عیال
حیف باشد که ز درد همه غافل باشی
حافظ این سال کرونایی ما را که بدید
ترسد این پند نگیری و تو در گِل باشی
اگر حافظ اکنون بود!

سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این شعر حافظ با اندکی تغییر سال ۱۳۹۹ بدون درد و بیماری به اتمام برسد
به سفارش شاعران شعرساز
error: Alert: Content is protected !!