متن ادبی تبریک سال نو

متن ادبی تبریک سال نو

قالب متن:
نثر ادبی
المان های مورد نظر مشتری:
متن تقدیم سال نو
تعداد بندها:
۶ بند
متن نثر:

.... ساعت‌ها، همیشه یک‌ زمان را نشان می‌دهند... حتی ساعت‌های قدیمی و از کار افتاده... حتی ساعت‌های از حرکت ایستاده... حتی ساعت‌های ساده... آرزومندیم ساعت جدید سال نو، عاشقانه‌ترین زمان را به شما نشان دهد..
ساعت دلتان کوک! .....

سفارش دهنده:

شعرساز-