شعر کودک روباره حقه باز

شعر کودک روباره حقه باز

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر مشتری:
بر اساس سناریو یک نمایشنامه کودک و نوجوان
تعداد ابیات:
15 بیت

فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

....
سلام سلام ای رفیق، خبر آوردم خبر
روبهی آروم منم، من که ندارم خطر
دمم ببین قشنگه، چه نرم و رنگارنگه
لبای خندون من، همیشه شوخ و شنگه
دستام چقد لطیفه، چنگام چقد ظریفه
جون به بدن ندارم از بس که اون ضعیفه
هر کسی کار خوب کرد، طلسم راه و شکست
نشد که خوبی کنم تقصیر من آخ! چه هست!؟ .....

سفارش دهنده:
گروه تئاتر کودک و نوجوان


نظر او درباره تابلوشعر: