تبریک روز مهندس

شع روز مهندس

قالب شعر:
مثنوی
المان های مورد نظر :
روز مهندس ، خواجه نصیرالدین طوسی، مدرک گرایی، هندسه ، مهندس واقعی و مهندس مدرک گرا و...
تعداد ابیات:
5 بیت
سایز شاسی:
به وسعت تمامی مدارک مهندسین عزیز ایران
نوع چاپ:
هندسه پیچیده
رنگ بندی چاپ:
طوسی، به یاد خواجه نصیرالدین طوسی
متن شعر:

....
بس که فراوان بُود مکتب و مدرک کنون
جمله مهندس شوی گرچه نداری فنون
رفته ز آیین درس، ترکه و آوای زنگ
ساده مهندس شوی مدرکی آری به چنگ
خواجه طوسی اگر مدرک ما را بدید
ذوب کند پیکر از ریزش سطل اسید
نام مهندس بسی سخت تر از هندسه است
طالب علم و هنر گوشه صد مدرسه است
روز مهندس کنیم یاد مهندس به حق
شاد و مبارک شود آنکه بُود مستحق
.....

سفارش دهنده:

شاعران شعرساز
امیدواریم هرچند ناچیز با این مثنوی، تبریک خود را به مهندسین واقعی جامعه مهندسین ایران زمین شادباش گفته باشیم