شعر تولد مهدی

شعر تولد مهدی

قالب شعر:
غزل
المان های مورد نظر مشتری:
شعر تولد مهدی از طرف معلم اش علی اصغر احمدی
تعداد ابیات:
4بیت
فایل صدا:

ندارد
فایل گرافیکی
رنگ بندی چاپ:
چهار رنگ RGB
متن شعر:

....
.....

سفارش دهنده:
علی اصغر
نظر او درباره اثر:

سلام و تشکر