شاعران; منجیان طرب و سرزندگی

سپتامبر 16, 2017
تابلو شعر

چرا شعر ایران همیشه غمگین است

چرا شعر ایران همیشه غمگین است سرایش شعر; یکی از گرایش های ادبی است که پیشنه زیادی در تاریخ ادبی هر کشور و هر تمدنی دارد و عموما دوره های تاریخی در هر تمدن, تاثیری متقابل بر دوره های ادبی هر ملتی داشته و دارد سرایش شعر; یکی از گرایش های ادبی است که پیشنه زیادی در تاریخ ادبی هر کشور و هر تمدنی دارد و عموما دوره های تاریخی در هر تمدن، تاثیری متقابل بر دوره های ادبی هر ملتی داشته و دارد. به نحوی که می توان رد عواملی همچون اندیشه، دین و حتی نوع حکومت ها را […]
error: Alert: Content is protected !!