اولین مردمانی که جشن تولد گرفتند

ژانویه 7, 2018

فلسفه جشن تولد

جشن تولد جشن تولد یا جشن زادروز، جشنی است که در سالروز تولد فرد برگزار میشود. و اصولا babyها این روز را بسیار زیاد دوست دارند. ایرانیان نخستین مردمان جهان بودند که زادروز را جشن میگرفتند. هرودوت مورخ یونانی همدوره با هخامنشیان در کتاب تواریخ خود مینویسد: «در میان همه روزهاي سال،روزي که بیش از همه توسط ایرانیان جشن گرفته میشود، زادروز آنان است. تاریخچه آهنگ کیک تولد از اجزاي مراسم تولد محسوب میشود. گاهی در تزئین کیک خطاب به کسی که تولد اوست تولدش را تبریک میگویند یا با استفاده از همان مواد کیک، پیام تبریک را روي آن مینویسند. […]